ห้องบันทึกและผสมเสียงรอบทิศทางระดับมืออาชีพที่รองรับงานทั้งแบบ Live Room และ Dead Room แบบ Isolate เพื่อความเหมาะสมและมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด เราจึงแบ่งความแตกต่างของการใช้ออกเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ