ห้องตัดต่อระดับมืออาชีพที่รองรับงานตั้งแต่ระดับ DV , SD , HDV , HD ได้ทั้งในแบบ Lossless จนถึงในระดับ Uncompressed ในแบบ Multi-Format เพื่อความเหมาะสมและมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด เราจึงแบ่งความแตกต่างของการใช้ออกเป็น 4 แบบ ด้วยกัน คือ